Welcome

Kỹ thuật viên y sinh

Mô tả công việc Khoa học kỹ thuật y sinh học thường bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm và phân tích trong lĩnh vực khoa học y khoa. Nó bao gồm một loạt các vấn đề, bao gồm các cơ quan, chất lỏng cơ thể, tế bào, các mô của con người, hệ thống miễn […]