Welcome

Dược sĩ Lâm Sàng

Mô tả công việc Dược sĩ lâm sàng là một chuyên gia y tế, chịu trách nhiệm phân tích và giải thích các mẫu kết quả đạt được thông qua việc kiểm tra chẩn đoán các mẫu sinh lý (cả dạng rắn và chất lỏng). Phương pháp kiểm tra chẩn đoán hiện đại chủ yếu […]

Dược Sĩ là gì?

Mô tả công việc Dược sĩ có trách nhiệm kiểm tra tác dụng của các loại thuốc mới hoặc cải tiến và ghi nhận những phản ứng xảy ra khi các xét nghiệm được thực hiện trên mẫu vật sinh học. Nghiên cứu dược phẩm được thực hiện để đảm bảo rằng các loại thuốc […]